Upatras.gr
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών » Ανακοινώσεις

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

  • Στοιχεία επικοινωνίαςΠρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρώνemail:rectorate AT upatras.gr

20.10.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ THN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 Με το παρόν μήνυμά μας επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε με έμφαση στους φοιτητές αλλά και σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, κλπ) τις σοβαρές επιπτώσεις από τη μη εξουσιοδοτημένη καταβίβαση (downloading) και τη διανομή, μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου μας – συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων της δράσης «ΔΙΟΔΟΣ» (ADSL για Φοιτητές και Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας [βλ. http://diodos.gsrt.gr/ ]) - και του Διαδικτύου, ψηφιακού υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Με έμφαση ενημερώνουμε και δηλώνουμε ότι η μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση αρχείων υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα είναι παράνομη, αντίθετη στην πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών, και αποτελεί σημαντικό θέμα με ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες τόσο για το Πανεπιστήμιο συνολικά όσο και για τους χρήστες του Δικτύου που εμπλέκονται σ’ αυτήν ως μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ισχυρά αποθαρρύνει τη διακίνηση τέτοιων αρχείων, η οποία φαίνεται σταδιακά να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις κυρίως μέσω της χρήσης Peer-to-peer εφαρμογών λογισμικού, και ζητά να μην διακινείτε και διανέμετε προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικό διαμέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου μας (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων της δράσης «ΔΙΟΔΟΣ»), τόσο μέσω web ιστοσελίδων, όσο και μέσω peer-to-peer εφαρμογών λογισμικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κλπ. Παρακαλούμε, να είστε βέβαιοι ότι διαθέτετε νομίμως το δικαίωμα για οποιοδήποτε υλικό που διαθέτετε ή διανέμετε μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου μας, διαφορετικά να μην προχωράτε σε αυτές τις ενέργειες.

Εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή των μελών του Πανεπιστημίου μας στην τήρηση

(α) Της Νομοθεσίας της χώρας μας περί Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα, ο κύριος Νόμος που προστατεύει την Πνευματική Ιδιοκτησία είναι ο Ν.2121/1993 [ΦΕΚ Α’ 25 1993] (βλ.http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/law2121.html) συμπεριλαμβανομένων σχετικών αναθεωρητικών διατάξεων των Νόμων Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α΄/10.10.2002) και Ν.3524/2007 (ΦΕΚ 15/Α'/26.1.2007).

(β) Του εγκεκριμένου από τη Σύγκλητο «Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου του ΠΠ» (βλ.  http://www.upnet.gr/CONTENT/OTHER_FILES/kanonismos_network.pdf) ο οποίος στην παράγραφο 3.6.7 ρητώς αναφέρει ότι «δεν είναι επιτρεπτή διαμέσου του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων», και

(γ) Της εγκεκριμένης από τη Σύγκλητο «Πολιτικής Χρήσης και Διακίνησης Υλικού Προστατευόμενου με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μέσω των Υπολογιστικών Συστημάτων και του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών» (βλ. http://www.upnet.gr/CONTENT/OTHER_FILES/kanonismos_copyright.pdf ).

Τελευταίως, οι εταιρείες κυρίως της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και διασκέδασης έχουν ξεκινήσει αρκετά επιθετικά μία προσπάθεια να σταματήσουν τη μη εξουσιοδοτημένη καταβίβαση (downloading), αντιγραφή και διανομή μουσικής και ταινιών. Παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση του Διαδικτύου για να εντοπίζουν τέτοια δραστηριότητα. Όταν διαπιστώσουν μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση και διασπορά του περιεχομένου αυτού από υπολογιστικά συστήματα του Πανεπιστημίου μας – επαναλαμβάνουμε συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών συστημάτων μελών του Πανεπιστημίου μας που μετέχουν στη Δράση «ΔΙΟΔΟΣ» - αποστέλλουν στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος μηνύματα με αρκετά λεπτομερή στοιχεία για τις παράνομες αυτές διακινήσεις και ζητούν την άμεση παύση της διακίνησης και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή υπευθύνου του υπολογιστικού συστήματος που εμπλέκεται σ’ αυτήν, με σκοπό την διεκδίκηση των εννόμων συμφερόντων των πελατών τους. Αναφέρουμε πως αν και το Πανεπιστήμιό μας δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη προς τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου, ωστόσο είναι υποχρεωμένο και θα το κάνει στις περιπτώσεις νομικής επιβολής και έγκυρης νομικής κλήτευσης (π.χ. εισαγγελικής εντολής).

Συμπερασματικά, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που θα εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας το Δίκτυο – τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπολογιστές - του Πανεπιστημίου Πατρών το κάνουν σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική του Πανεπιστημίου, και επομένως με δική τους άμεση και προσωπική ευθύνη και κίνδυνο, και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόμενη επίπτωση των πράξεών τους. Για την ενίσχυση της νομιμότητας και την προστασία των μελών του, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει στη λήψη - επιπλέον των ήδη υφισταμένων - τεχνικών ή/και άλλων μέτρων για την παρεμπόδιση της παράνομης αυτής διακίνησης, η οποία ενέχει και κινδύνους κυρίως ασφάλειας τόσο για τα υπολογιστικά συστήματα που εμπλέκονται σ’ αυτή όσο και του ίδιου του Δικτύου (διάδοση ιών, trojan horses, spyware, έκθεση προσωπικών αρχείων των χρηστών των υπολογιστών σε δημόσια θέα και πρόσβαση, κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (F.A.Q.s) στα σχετικά με το αντικείμενο θέματα παρακαλούμε συνδεθείτε στο http://www.upnet.gr/copyright.php

Ο Πρύτανης

Σταύρος Κουμπιάς

 

Οι Αντιπρυτάνεις

Βασίλης Αναστασόπουλος

Δημήτρης Δουγένης

Κώστας Ραβάνης

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711